ALGEMENE VOORWAARDEN GEO Professionals Nederland GEVESTIGD TE VALKENSWAARD

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– GPN: De eenmanszaak GEO Professionals Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven (dossiernummer 17273023)
– Opdrachtgever: de wederpartij van GPN
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten ter zake van leveranties van goederen en/of diensten door GPN.
1.3 Eventueel toepasselijke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgevers zullen slechts van toepassing zijn voor zover GPN de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en deze niet strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden.
1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GPN, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Op de door derden geleverde producten en/of diensten zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing.
1.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten of overeenkomsten waarbij GPN optreedt als afnemer van producten of diensten.
1.6 Indien GPN een niet-Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet-Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

Artikel 2 – AANBOD EN OVEREENKOMST
2.1 Alle offertes of aanbiedingen door GPN zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren.
2.2 Een aanbod van GPN is geldig gedurende 30 kalenderdagen na de verzenddatum, tenzij GPN bij het aanbod een andere geldigheidsduur heeft vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan schriftelijk heeft verlengd.
2.3 Aan de gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, op de website, catalogi en brochures, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en overige (technische) informatie van GPN al dan niet van derden afkomstig kunnen geen rechten worden ontleend.
2.4 Indien door GPN een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen GPN en de Opdrachtgever eerst tot stand door de onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van GPN of door uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever door GPN. Uitsluitend het aanbod van GPN respectievelijk de factuur van GPN voor de uitvoering van de opdracht van GPN geeft de inhoud van de overeenkomst correct weer.
2.5 Indien door GPN geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding of de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever door GPN. Uisluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht respectievelijk de factuur voor de uitvoering van de opdracht geeft de inhoud van de overeenkomst correct weer.
2.6 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door GPN en de Opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.
2.7 De Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat in de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen en/of de afnemer dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de afnemer de overeenkomst (rechtsgeldig) annuleert of ontbindt, rust op de afnemer de verplichting om krachtens de overeenkomst geleverde zaken gelijktijdig aan GPN terug te leveren en aan GPN te vergoeden de door GPN in verband met het doen van het aanbod en tot het totstandkoming en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten. Deze annuleringskosten bedragen minimaal 15% van de waarde van het aanbod.

Artikel 3 – PRIJZEN
3.1 De door GPN opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting en alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten e.d. die voor rekening van Opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 De door GPN opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek/magazijn en zijn exclusief montage en inbedrijfstellingskosten. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de Opdrachtgever.
3.3 Wijzigingen van prijzen en/of tarieven, bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in wisselkoers, fabrieksprijzen, et cetera, welke zich na datum van de door GPN gedane aanbieding voordoen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 4 – BETALING
4.1 Opdrachtgever dient de aan haar door GPN toegezonden facturen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum volledig te voldoen.
4.2 Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door GPN aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven en geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking.
4.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In geval Opdrachtgever in verzuim verkeert, is zij zonder enige ingebrekestelling rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering tot aan de dag der algehele vergoeding. Het in dit artikel bedoelde rentepercentage bedraagt 1% per maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke rente, alsmede alle kosten veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever, waaronder begrepen zowel rechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,- .
4.4 GPN is te allen tijde gerechtigd zekerheid van Opdrachtgever te verlangen en GPN is gerechtigd haar prestatie op te schorten in geval Opdrachtgever nalaat de door GPN gevraagde deugdelijke zekerheid te stellen.

Artikel 5 – LEVERING
5.1 De door GPN opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het Opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens GPN aangegane verplichting.
5.2 In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat GPN in het bezit is van alle voor de Opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot, bouwtekeningen, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van GPN.
5.3 GPN is gerechtigd om over de periode tot de levering aan Opdrachtgever een tijdelijk alternatief aan te bieden in huur of anderszins, zulks op kosten van Opdrachtgever.
5.4 Transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is aan GPN een door GPN in de redelijkheid vast te stellen vergoeding verschuldigd voor vracht- en behandelingskosten te vermeerderen met BTW.
5.5 GPN is vrij in keuze van vervoer van de opdracht.
5.6 GPN is gerechtigd de opdracht in gedeelten te leveren en deelleveringen te facturen.

Artikel 6 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
6.1 Opdrachtgever zal GPN alle medewerking en faciliteiten verlenen die nodig en gebruikelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ter voorkoming van schade aan instrumenten, systemen, andere zaken of personen zal Opdrachtgever passende maatregelen nemen. Opdrachtgever zal de medewerkers van GPN ter plaatse volledig informeren over veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen en over bij hen aanwezige gevaarlijke ruimte(n) en stof(fen).
6.2 Schade die ontstaat doordat niet of niet tijdig is voldaan aan het in artikel 6.1 bepaalde, is voor rekening van Opdrachtgever.
6.3 Indien door een aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak GPN op een door partijen afgesproken tijdstip niet aan haar werkzaamheden kan beginnen of deze niet kan continueren, kunnen de wachttijden en/of tevergeefs gemaakte kosten die daarvan het gevolg zijn, aan Opdrachtgever worden doorberekend.
6.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GPN.

Artikel 7 – RECLAMES
7.1 Ter zake van zichtbare gebreken en manco’s dient binnen 14 dagen na levering schriftelijk gereclameerd te worden en ter zake van verborgen gebreken dient binnen 14 dagen na ontdekking van een zodanig gebrek dan wel binnen 14 dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt had kunnen worden, doch in ieder geval binnen de garantietermijn als bedoeld in Artikel 8, schriftelijk bij GPN gereclameerd te worden bij gebreke waarvan de leveranties/werkzaamheden als door Opdrachtgever aanvaard gelden en geen betwisting daarvan meer mogelijk is.
7.2 Opdrachtgever zal ingeval van een reclame de betreffende goederen voor zijn risico en rekening terstond aan GPN retourneren zulks op straffe van verval van het recht te reclameren.
7.3 De aansprakelijkheid van GPN ingeval van een zichtbaar dan wel verborgen gebrek leidt nimmer tot een andere verplichting aan de zijde van GPN dan (i) restitutie van de koopprijs of (ii) herstel of (iii) (her)levering van een deugdelijk exemplaar, zulks ter vrije keuze van GPN.

Artikel 8 – GARANTIE
8.1 De garantieduur van de door GPN geleverde goederen bedraagt 1 jaar.
8.2 De garantieduur van de door GPN uitgevoerde reparaties bedraagt 3 maanden.
8.3 Indien de looptijd van fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de voren bedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn.
8.4 De garantieduur gaat in op de dag van levering.
8.5 Uit hoofde van de garantie is GPN slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan GPN binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen.
8.6 De verplichtingen van GPN uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van GPN.
8.7 Kosten (zoals o.a. transportkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op locatie komen, behoudens het onder garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.
8.8 Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van GPN voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie.
8.9 Onder de garantie vallen nimmer gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.

Artikel 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Geleverde goederen blijven eigendom van GPN tot aan het moment waarop de factuur voor deze goederen volledig is voldaan.
9.2 Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever jegens GPN is laatstgenoemde gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug te nemen.
9.3 Opdrachtgever is verplicht de goederen vanaf het moment van levering te verzekeren.

Artikel 10.A – DIENSTVERLENING
10.a.1 In het bijzonder in die gevallen waarin GPN zich ertoe heeft verplicht een prestatie te leveren van niet stoffelijke aard is GPN er slechts toe verplicht om een zo goed mogelijke prestatie te leveren, maar kan zij het realiseren van het door Opdrachtgever beoogde resultaat niet garanderen.
10.a.2 GPN is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten dan wel andere op haar rustende verplichtingen, derden in te schakelen.

Artikel 10.B – DIENSTVERLENING ERFGOEDRADAR
10.b.1 Onderzoek met de Erfgoedradar wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd op basis van de voor het onderzoek gangbare technieken, inzichten en methodes en conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving.
10.b.2 Non-destructieve geofysisch metingen zoals toegepast zijn afhankelijk en beïnvloedbaar door lokale omstandigheden op de onderzoek locatie. De Erfgoedradar biedt nooit 100% zekerheid en geeft slechts een indicatie van verwachting in de ondergrond. Wel of niet aanwezige (archeologische) In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen voor identificatie niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar de Erfgoedradar voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan de Erfgoedradar niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
10.b.3 Rapportage dient nimmer ten behoeve van archeologische prospectie. In opdracht en onder leiding van een bevoegd autoriteit kan de rapportage gebruikt worden als deelrapport van een KNA conform IVO rapportage.
10.b.4 GEO Professionals Nederland is op geen enkele manier aansprakelijk voor (graaf) schade ontstaan uit de aangeleverde rapportage. Het blijft altijd noodzakelijk om de resultaten van dit onderzoek te verifiëren door conventioneel (archeologisch) gravend onderzoek.

Artikel 11 – REPARATIES, SERVICE EN ONDERHOUD
11.1 Er is sprake van reparatie, service en onderhoud wanneer de aangeboden goederen niet in aanmerking komen voor de garantievoorwaarden gesteld in artikel 8.
11.2 Indien GPN de reparatie, service of onderhoud niet zelf kan verrichten zal de apparatuur met instemming van de Opdrachtgever ter reparatie worden aangeboden aan de fabriek. De minimale kosten bedragen in dat geval €280,- en zijn volledig voor Opdrachtgever.
11.3 Alvorens tot reparatie, service en onderhoud zal worden besloten ontvangt de Opdrachtgever een prijsindicatie en Opdrachtgever dient deze schriftelijk te bevestigen.
11.4 Indien tijdens de reparatie, service of onderhoud onvoorziene kosten gemaakt dienen te worden zijn deze altijd voor Opdrachtgever maar GPN stelt Opdrachtgever voortijdig op de hoogte van deze onvoorziene kosten.
11.5 Het onderhoud omvat niet het opheffingen van storingen veroorzaakt door onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, veroorzaakt door niet-GPN aan opdracht geleverde randapparatuur of veroorzaakt door reparaties, wijzigingen of toevoegingen aan de instrumenten uitgevoerd door Opdrachtgever of door derden.

Artikel 12 – (VER)HUUR EN SERVICEVERVANGENDE APPARATUUR
12.1 De Opdrachtgever dient zelf de apparatuur tegen nieuwwaarde te verzekeren.
12.2 Alle bijkomende kosten zijn voor Opdrachtgever.
12.3 De (ver)huur start op de datum waarop de verhuurde apparatuur daadwerkelijk wordt getransporteerd/verzonden aan de Opdrachtgever en eindigt op de dag, waarop de betreffende apparatuur weer in goede staat door GPN wordt retour ontvangen. Eventuele reparatiekosten en aanvulling van ontbrekende onderdelen worden aan Opdrachtgever doorbelast.
12.4 De overeengekomen huurprijzen worden onverkort aan de Opdrachtgever doorbelast, zulks onafhankelijk van het daadwerkelijke gebruik en de behaalde meetresultaten door de Opdrachtgever.

Artikel 13 – KLACHTEN
13.1 Klachten betreffende uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 30 dagen nadat deze werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk aan de directie van GPN kenbaar gemaakt te worden.
13.2 Klachten ontslaan Opdrachtgever niet van verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.
13.3 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over de uitvoering van de overeenkomst, heeft GPN de keuze hetzij het gebrek kosteloos te herstellen, hetzij Opdrachtgever een korting te geven op de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden. Door levering van één van deze prestaties is GPN jegens Opdrachtgever tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.

Artikel 14 – AANSPRAKELIJKHEID
14.1 De aansprakelijkheid van GPN is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge de garantie als bedoeld in artikel 8 op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interesses hetzij (in)directe schade veroorzaakt door een werknemer van GPN dan wel door GPN ingeschakelde derde, is, behoudens opzet en/of grove schuld, uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2 Opdrachtgever vrijwaart GPN ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend dan wel verband houdend met door GPN ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten en/of leveranties.

Artikel 15 – OVERMACHT
15.1 Voor schade die Opdrachtgever mocht lijden ingeval enige prestatie door GPN wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel niet meer op een economische basis voor GPN uitvoerbaar is als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan GPN geen invloed kan uitoefenen, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar, waaronder die welke normaliter voor rekening van GPN zouden komen, is GPN niet aansprakelijk.
15.2. Ingeval van tijdelijke overmacht heeft GPN het recht naar eigen keuze de termijn van aflevering te wijzigen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat ter zake enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 16 – VERZUIM/ONTBINDING
16.1 Bij verzuim van Opdrachtgever, waaronder de in het volgende lid gevallen, zijn alle vorderingen van GPN op Opdrachtgever uit welke hoofde ook onmiddellijk en volledig opeisbaar en is GNP bevoegd tot opschorting van de uitvoering van welke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van GPN op grond van de wet of de overeenkomst.
16.2 Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien:
– Opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt.
– Opdrachtgever of degene die zich voor Opdrachtgevers verplichtingen garant heeft gesteld of zekerheden heeft verstrekt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt, bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neem tot liquidatiestaking of aanvragen van faillissement of surseance van betaling.
– Een wijziging optreedt in de aandeelhouders van Opdrachtgever, voor zover deze omstandigheid naar het oordeel van GPN een aanmerkelijke verzwaring van haar risico’s met zich meebrengt.
– Ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER
17.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch is bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.